Gods & Goddesses Names / Lord Surya Bhagavan Names List

S.No God Surya Names in English Mantra
1 Abjavallabha Abjavallabha
2 Achintya Achintya
3 Achyuta Achyuta
4 Achyuta Achyuta
5 Adibhuta Adibhuta
6 Adimadhyantarahita Adimadhyantarahita
7 Aditya Aditya
8 Aem Istarthada Aem Istarthada
9 Ahaskara Ahaskara
10 Akhila-gamavedin Akhila-gamavedin
11 Akhilagya Akhilagya
12 Am Suprasanna Am Suprasanna
13 Amaresha Amaresha
14 Ananta Ananta
15 Antarbahih prakasha Antarbahih prakasha
16 Apavarga-prada Apavarga-prada
17 Arta-rakshaka Arta-rakshaka
18 Arta-sharanya Arta-sharanya
19 Aruna Aruna
20 Asmanabala Asmanabala
21 Asurari Asurari
22 Atmarupin Atmarupin
23 Bhagavat Bhagavat
24 Bhakta-vashya Bhakta-vashya
25 Bhanu Bhanu
26 Bhaskara Bhaskara
27 Brahman Brahman
28 Brihat Brihat
29 Dashadiksam-prakasha Dashadiksam-prakasha
30 Diptamurti Diptamurti
31 Ekakin Ekakin
32 Eshvaryada Eshvaryada
33 Ghana Ghana
34 Ghrinibhrit Ghrinibhrit
35 Grahanam Pati Grahanam Pati
36 Gunatman Gunatman
37 Hari Hari
38 Haridashva Haridashva
39 Hiranyagarbha Hiranyagarbha
40 Hrishikesha Hrishikesha
41 Ijya Ijya
42 Ina Ina
43 Indra Indra
44 Indriramandirapta Indriramandirapta
45 Isha Isha
46 Jagadanandahetu Jagadanandahetu
47 Janma-mrityu-jara-vyadhi-varjita Janma-mrityu-jara-vyadhi-varjita
48 Jaya Jaya
49 Jayin Jayin
50 Kamaniyakara Kamaniyakara
51 Kanatkanaka-bhusha Kanatkanaka-bhusha
52 Kantida Kantida
53 Karuna-rasa-sindhu Karuna-rasa-sindhu
54 Kavi Kavi
55 Khadyota Khadyota
56 Lunitakhila-daitya Lunitakhila-daitya
57 Luptadanta Luptadanta
58 Narayana Narayana
59 Nikhilagamavedya Nikhilagamavedya
60 Nirjara Nirjara
61 Nityananda Nityananda
62 Nityastutya Nityastutya
63 Ojaskara Ojaskara
64 Para Jyotish Para Jyotish
65 Paramatman Paramatman
66 Paresha Paresha
67 Pushkaraksha Pushkaraksha
68 Ravi Ravi
69 Rijusva-bhavachitta Rijusva-bhavachitta
70 Rikaramatrikavarnarupa Rikaramatrikavarnarupa
71 Rikshachakrachara Rikshachakrachara
72 Rikshadhinathamitra Rikshadhinathamitra
73 Rishivandya Rishivandya
74 Rugghantr Rugghantr
75 Sakalajagatam Pati Sakalajagatam Pati
76 Sampatkara Sampatkara
77 Satyananda-svarupin Satyananda-svarupin
78 Saukhyadayin Saukhyadayin
79 Saukhyaprada Saukhyaprada
80 Shanta Shanta
81 Sharanya Sharanya
82 Sharva Sharva
83 Shauri Shauri
84 Shreyas Shreyas
85 Shrimat Shrimat
86 Srishti-sthityantakarin Srishti-sthityantakarin
87 Suprasanna Suprasanna
88 Surya Surya
89 Sushila Sushila
90 Suvarchas Suvarchas
91 Taruna Taruna
92 Tejorupa Tejorupa
93 Uchchasthana samarudha-rathastha Uchchasthana samarudha-rathastha
94 Udhatkiranajala Udhatkiranajala
95 Ugrarupa Ugrarupa
96 Ujjaval Ujjaval
97 Ujjvalatejas Ujjvalatejas
98 Urdhvaga Urdhvaga
99 Urjasvala Urjasvala
100 Urudvaya-bhavaroopayukta-sarathi Urudvaya-bhavaroopayukta-sarathi
101 Vandaniya Vandaniya
102 Varenya Varenya
103 Vasu Vasu
104 Vasudeva Vasudeva
105 Vasuprada Vasuprada
106 Vira Vira
107 Vishvarupa Vishvarupa
108 Vivasvat Vivasvat


Home     Back