Gods & Goddesses Names / Goddesses Sita Names List

S.No Goddesses Sita Names Mantra
1 Annapurnayai Om Annapurnayai Namah
2 Ashokavanamadhyasthayai Om Ashokavanamadhyasthayai Namah
3 Avanisutayai Om Avanisutayai Namah
4 Ayodhyanivasinyai Om Ayodhyanivasinyai Namah
5 Bhaktatoshadayai Om Bhaktatoshadayai Namah
6 Bimboshthyai Om Bimboshthyai Namah
7 Chamaravijitayai Om Chamaravijitayai Namah
8 Dasharathasnushayai Om Dasharathasnushayai Namah
9 Devyai Om Devyai Namah
10 Dhanurvidyavisharadayai Om Dhanurvidyavisharadayai Namah
11 Dhiyai Om Dhiyai Namah
12 Dhrityai Om Dhrityai Namah
13 Divyachandanasamsthayai Om Divyachandanasamsthayai Namah
14 Divyadayai Om Divyadayai Namah
15 Divyarupayai Om Divyarupayai Namah
16 Dvijapatnyarpitanijabhushayai Om Dvijapatnyarpitanijabhushayai Namah
17 Gajagaminyai Om Gajagaminyai Namah
18 Gauryai Om Gauryai Namah
19 Hanumadvanditapadayai Om Hanumadvanditapadayai Namah
20 Hemakankanamanditayai Om Hemakankanamanditayai Namah
21 Hemakumbhapayodharayai Om Hemakumbhapayodharayai Namah
22 Hemamrigasaktachittayai Om Hemamrigasaktachittayai Namah
23 Hemavarnayai Om Hemavarnayai Namah
24 Janakyai Om Janakyai Namah
25 Kalakanthayai Om Kalakanthayai Namah
26 Kalavatyai Om Kalavatyai Namah
27 Kamadhenvannasantushtayai Om Kamadhenvannasantushtayai Namah
28 Kamapuranyai Om Kamapuranyai Namah
29 Kambukanthayai Om Kambukanthayai Namah
30 Kanjanetrayai Om Kanjanetrayai Namah
31 Kantyai Om Kantyai Namah
32 Keyuradharinyai Om Keyuradharinyai Namah
33 Kshamayai Om Kshamayai Namah
34 Kushambikayai Om Kushambikayai Namah
35 Laghudarayai Om Laghudarayai Namah
36 Lajjayai Om Lajjayai Namah
37 Lavamatre Om Lavamatre Namah
38 Mahalakshmyai Om Mahalakshmyai Namah
39 Mahamayayai Om Mahamayayai Namah
40 Maithilyai Om Maithilyai Namah
41 Manoharayai Om Manoharayai Namah
42 Matulungakare Dhritayai Om Matulungakare Dhritayai Namah
43 Matulungyai Om Matulungyai Namah
44 Mayai Om Mayai Namah
45 Medhayai Om Medhayai Namah
46 Mridulangyai Om Mridulangyai Namah
47 Mriganetrayai Om Mriganetrayai Namah
48 Mugdhayai Om Mugdhayai Namah
49 Muktidayai Om Muktidayai Namah
50 Mulakasuramardinyai Om Mulakasuramardinyai Namah
51 Nripatmajayai Om Nripatmajayai Namah
52 Nupuraswanayai Om Nupuraswanayai Namah
53 Padmakshajayai Om Padmakshajayai Namah
54 Pativratayai Om Pativratayai Namah
55 Pitakausheyavasinyai Om Pitakausheyavasinyai Namah
56 Prabhayai Om Prabhayai Namah
57 Punyakirtyai Om Punyakirtyai Namah
58 Punyayai Om Punyayai Namah
59 Pushtyai Om Pushtyai Namah
60 Raghavapriyayai Om Raghavapriyayai Namah
61 Raghavatoshinyai Om Raghavatoshinyai Namah
62 Rajorupayai Om Rajorupayai Namah
63 Rakshasantaprakarinyai Om Rakshasantaprakarinyai Namah
64 Ramachandraikaranjinyai Om Ramachandraikaranjinyai Namah
65 Ramamohinyai Om Ramamohinyai Namah
66 Ramanamabhadrasamsthayai Om Ramanamabhadrasamsthayai Namah
67 Ramanghrikshalinyai Om Ramanghrikshalinyai Namah
68 Ramaparyankashayanayai Om Ramaparyankashayanayai Namah
69 Ramarametibhashinyai Om Ramarametibhashinyai Namah
70 Ramarpitamanayai Om Ramarpitamanayai Namah
71 Ramavallabhayai Om Ramavallabhayai Namah
72 Ramavamangasansthayai Om Ramavamangasansthayai Namah
73 Ramavanditayai Om Ramavanditayai Namah
74 Ramayai Om Ramayai Namah
75 Rambhorvai Om Rambhorvai Namah
76 Rashananvitayai Om Rashananvitayai Namah
77 Ratnaguptayai Om Ratnaguptayai Namah
78 Ratnatatankadharinyai Om Ratnatatankadharinyai Namah
79 Ravanadikamohinyai Om Ravanadikamohinyai Namah
80 Sarasvatyai Om Sarasvatyai Namah
81 Sarayujalasankridakarinyai Om Sarayujalasankridakarinyai Namah
82 Sattvarupayai Om Sattvarupayai Namah
83 Saumyarupayai Om Saumyarupayai Namah
84 Shantyai Om Shantyai Namah
85 Shriramapadachihnankayai Om Shriramapadachihnankayai Namah
86 Shriramasevanaratayai Om Shriramasevanaratayai Namah
87 Shrisitayai Om Shrisitayai Namah
88 Shriyai Om Shriyai Namah
89 Smitasyayai Om Smitasyayai Namah
90 Smrityai Om Smrityai Namah
91 Snanasantushtamanasayai Om Snanasantushtamanasayai Namah
92 Subhashinyai Om Subhashinyai Namah
93 Subhruve Om Subhruve Namah
94 Sukeshyai Om Sukeshyai Namah
95 Sumedhaduhitre Om Sumedhaduhitre Namah
96 Surarchitayai Om Surarchitayai Namah
97 Suvarnatulitayai Om Suvarnatulitayai Namah
98 Tamasyai Om Tamasyai Namah
99 Trailokyapalinyai Om Trailokyapalinyai Namah
100 Vahnivasinyai Om Vahnivasinyai Namah
101 Vaidehyai Om Vaidehyai Namah
102 Vaikunthanilayayai Om Vaikunthanilayayai Namah
103 Valmikyashramavasinyai Om Valmikyashramavasinyai Namah
104 Vararohayai Om Vararohayai Namah
105 Varayai Om Varayai Namah
106 Vasantashitalayai Om Vasantashitalayai Namah
107 Vibhavaryai Om Vibhavaryai Namah
108 Vimanasamsthitayai Om Vimanasamsthitayai Namah


Home     Back