Gods & Goddesses Names / Lord Rama Names List

S.No Name
1 Shriramaya
2 Ramabhadraya
3 Ramachandraya
4 Shashvataya
5 Rajivalochanaya
6 Shrimate
7 Rajendraya
8 Raghupungavaya
9 Janaki Vallabhaya
10 Jaitraya
11 Jitamitraya
12 Janardanaya
13 Vishvamitra Priyaya
14 Dantaya
15 Sharanatrana tatparaya
16 Balipramathanaaya
17 Vagmine
18 Satyavache
19 Satyavikramaya
20 Satyavrataya
21 Vratadharaya
22 sada Hanumadaashritaya
23 Kausaleyaya
24 Kharadhvamsine
25 Viraadhavadhapanditaaya
26 Vibhishana paritratre
27 Kodanda Khandanaya
28 Saptatala Prabhedre
29 Dashagriiva Shiroharaaya
30 Jamadgnya Mahadarpaya
31 Tatakantakaya
32 Vedanta Saraya
33 Vedatmane
34 Bhavarogasya Bheshajaya
35 Dushanatri Shirohantre
36 Trimurtaye
37 Trigunatmakaya
38 Trivikramaya
39 Trilokatmane
40 Punyacharitra Kirtanaya
41 Trilokarakshakaya
42 Dhanvine
43 Dandakaranya Kartanaya
44 Ahalya Shapa Shamanaya
45 Pitru Bhaktaya
46 Vara Pradaya
47 Jitendriyaya
48 Jitakrodhaya
49 Jitamitraya
50 Jagad Gurave
51 Riksha Vanara Sanghatine
52 Chitrakuta Samashrayaya
53 Jayanta Trana Varadaya
54 Sumitra Putra Sevitaya
55 Sarva Devadhi Devaya
56 Mritavanara Jivanaya
57 Mayamaricha Hantre
58 Mahadevaya
59 Mahabhujaya
60 Sarvadeva Stutaya
61 Saumyaya
62 Brahmanyaya
63 Muni Samstutaya
64 Mahayogine
65 Mahadaraya
66 Sugrivepsita Rajyadaye
67 Sarva Punyadhi Kaphalaya
68 Smrita Sarvagha Nashanaya
69 Adipurushaya
70 Paramapurushaya
71 Mahapurushaya
72 Punyodayaya
73 Dayasaraya
74 Purana Purushottamaya
75 Smita Vaktraya
76 Mita Bhashine
77 Purva Bhashine
78 Raghavaya
79 Ananta Gunagambhiraya
80 Dhirodatta Gunottamaya
81 Maya Manusha Charitraya
82 Mahadevadi Pujitaya
83 Setukrite
84 Jita Varashaye
85 Sarva Tirthamayaya
86 Haraye
87 Shyamangaya
88 Sundaraya
89 Suraya
90 Pitavasase
91 Dhanurdharaya
92 Sarva Yajnadhipaya
93 Yajvine
94 Jaramarana Varjitaya
95 Vibhishana Pratishthatre
96 Sarvabharana Varjitaya
97 Paramatmane
98 Parabrahmane
99 Sachidananda Vigrahaya
100 Parasmai Jyotishe
101 Parasmai Dhamne
102 Parakashaya
103 Paratparaya
104 Pareshaya
105 Parakaya
106 Paraya
107 Sarva Devatmakaya
108 Parasmai


Home     Back