Gods & Goddesses Names / Lord Vishnu Names List

 1. Anish
 2. Tharun
 3. Vishant
 4. Vishvam
 5. Vishnuh
 6. Vashatkaarah
 7. Narayan
 8. Narada
 9. Bhoota-Bhavya-Bhavat-Prabhu
 10. Bhoota-Krit
 11. Bhoota-Bhrit
 12. Bhaavo
 13. Rangrajan
 14. Bhootaatmaa
 15. Bhoota-Bhaavanah
 16. Pootaatmaa
 17. Paramaatmaa
 18. Muktaanaam Paramaa Gatih
 19. Avyayah
 20. Purushah
 21. Saakshee
 22. Kshetrajnah
 23. Akshara
 24. Yogah
 25. Yoga-Vidaam
 26. Pradhaana-Purusheshvarah
 27. Naarasimha-Vapuh
 28. Shreemaan
 29. Keshavah
 30. Purushottamah
 31. Sarvah
 32. Sharvas
 33. Shivah
 34. Sthaanuh
 35. Bhootaadih
 36. Nidhir-Avyayah
 37. Sambhavah
 38. Bhaavanah
 39. Bhartaa
 40. Prabhavah
 41. Prabhuh
 42. Ieshvara
 43. Svayambhooh
 44. Shambhuh
 45. Aadityah
 46. Pushkaraakshah
 47. Mahaasvanah
 48. Anaadi-Nidhanah
 49. Dhaataa
 50. Vidhaataa
 51. Dhaaturuttamah
 52. Aprameyah
 53. Hrisheekeshah
 54. Padmanaabhah
 55. Amaraprabhuh
 56. Vishvakarmaa
 57. Manuh
 58. Tvashtaa
 59. Sthavishtah
 60. Sthaviro
 61. Agraahyah
 62. Shaashvatah
 63. Krishno
 64. Lohitaksh
 65. Pratardanah
 66. Prabhootas
 67. Trikakub-Dhaama
 68. Pavitram
 69. Mangalam Param
 70. Eeshanah
 71. Praanadah
 72. Praano
 73. Jyeshthah
 74. Shreshthah
 75. Prajaapatih
 76. Hiranyagarbhah
 77. Bhoogarbhah
 78. Maadhavah
 79. Madhusoodanah
 80. Eeshvarah
 81. Vikramee
 82. Dhanvee
 83. Medhaavee
 84. Vikramah
 85. Kramah
 86. Anuttamah
 87. Duraadharshah
 88. Kritajnah
 89. Kritih
 90. Aatmavaan
 91. Sureshah
 92. Sharanam
 93. Jagatheeshwara
 94. Visva-Retaah
 95. Prajaa-bhavah
 96. Ahah
 97. Samvatsarah
 98. Vyaalah
 99. Pratyayah
 100. Sarvadarshanah
 101. Ajah
 102. Sarveshvarah
 103. Siddhah
 104. Siddhih
 105. Sarvaadih
 106. Hadibandhu
 107. Achyutah
 108. Vrishaakapih
 109. Ameyaatmaa
 110. Sarva-Yoga-Vinissritah
 111. Vasuh
 112. Vasumanaah
 113. Satyah
 114. Samaatmaa
 115. Sammitah
 116. Samah
 117. Amoghah
 118. Pundareekaakshah
 119. Vrishakarmaa
 120. Vrishaakritih
 121. Jaggathprani
 122. Bahushira
 123. Babhrur
 124. Vishvayonih
 125. Shuchi-Shravaah
 126. Amritah
 127. Shaashvatah-Sthaanur
 128. Varaaroho
 129. Mahaatapaah
 130. Sarvagah
 131. Sarvavid-Bhaanuh
 132. Vishvaksenah
 133. Janaardanah
 134. Vedah
 135. Vedavid
 136. Avyangah
 137. Vedaangah
 138. Vedavit
 139. Kavih
 140. Lokaadhyakshah
 141. Suraadhyaksho
 142. Dharmaadhyakshah
 143. Krita-Akritah
 144. Chaturaatmaa
 145. Chaturvyoohah
 146. Chaturdamstrah
 147. Chaturbhujah
 148. Bhraajishnur
 149. Bhojanam
 150. Bhoktaa
 151. Sahishnuh
 152. Jagadaadijah
 153. Anaghah
 154. Vijayah
 155. Jetaa
 156. Vishvayonih
 157. Punarvasuh
 158. Upendra
 159. Vaamanah
 160. Praamshuh
 161. Amoghah
 162. Shuchih
 163. Oorjitah
 164. Ateendrah
 165. Samgrahah
 166. Sargah
 167. Dhritaatmaa
 168. Niyamo
 169. Yamah
 170. Vedyah
 171. Vaidyah
 172. Sadaa-Yogee
 173. Veerahaa
 174. Maadhavo
 175. Madhuh
 176. Ateendriyo
 177. Mahaamayo
 178. Mahotsaaho
 179. Mahaabalah
 180. Mahaabuddhir
 181. Mahaa-Veeryah
 182. Mahaa-Shaktih
 183. Mahaa-Dyutih
 184. Anirdeshya-Vapuh
 185. Shreemaan
 186. Ameyaatmaa
 187. Mahaadri-Dhrik
 188. Maheshvaasah
 189. Maheebhartaa
 190. Shrinivasa
 191. Sataam
 192. Aniruddhah
 193. Suraanando
 194. Govindah
 195. Govidaam-patih
 196. Mareechih
 197. Damanah
 198. Hamsah
 199. Suparnah
 200. Bhujagottamah
 201. Hiranyanaabhah
 202. Sutapaah
 203. Padmanaabhah
 204. Prajaapatih
 205. Amrityuh
 206. Sarva-drik
 207. Simhah
 208. Sandhaataa
 209. Sandhimaan
 210. Sthirah
 211. Ajah
 212. Durmarshanah
 213. Shaastaa
 214. Visrutaatmaa
 215. Suraarihaa
 216. Guruh
 217. Gurutamah
 218. Dhaama
 219. Satyah
 220. Satya-Paraakramah
 221. Nimishah
 222. Animishah
 223. Sragvee
 224. Vaachaspatir-Udaara-Dheeh
 225. Agraneeh
 226. Graamaneeh
 227. Shreemaan
 228. Nyaayah
 229. Netaa
 230. Sameeranah
 231. Sahasra-Moordhaa
 232. Vishvaatmaa
 233. Sahasraakshah
 234. Sahasrapaat
 235. Aavartanah
 236. Nivritaatmaa
 237. Samvritah
 238. Sam-Pramardanah
 239. Ahassamvartakah
 240. Vahnih
 241. Anilah
 242. Dharaneedharah
 243. Suprasaadah
 244. Prasanaatmaa
 245. Vishva-dhrik
 246. Vishvabhuk
 247. Vibhuh
 248. Satkartaa
 249. Satkritah
 250. Saadhur
 251. Jahnuh
 252. Naaraayanah
 253. Narah
 254. Asankhyeyah
 255. Aprameyaatmaa
 256. Vishishtah
 257. Shishta-Krit
 258. Shuchih
 259. Siddhaarthah
 260. Siddhasankalpah
 261. Siddhidah
 262. Siddhisaadhanah
 263. Vrishaahee
 264. Vrishabhah
 265. Vishnuh
 266. Vrishaparvaa
 267. Vrishodarah
 268. Vardhanah
 269. Vardhamaanah
 270. Viviktah
 271. Shruti-Saagarah
 272. Subhujah
 273. Durdurdharah
 274. Vaagmee
 275. Mahendrah
 276. Vasudah
 277. Vasuh
 278. Naika-Roopo
 279. Brihad-Roopah
 280. Shipivishtah
 281. Prakaashanah
 282. Ojas-Tejo-Dyutidharah
 283. Prakaashaatmaa
 284. Prataapanah
 285. Riddhah
 286. Spashtaaksharo
 287. Mantrah
 288. Chandraamshuh
 289. Bhaaskara-Dyutih
 290. Amritaamsoodbhavo
 291. Bhaanuh
 292. Shashabindhuh
 293. Sureshvarah
 294. Aushadham
 295. Jagatas-Setuh
 296. Satya-Dharma-Paraakramah
 297. Bhoota-Bhavya-Bhavan-Naathah
 298. Pavanah
 299. Paavanah
 300. Analah
 301. Kaamahaa
 302. Kaamakrit
 303. Kaantah
 304. Kaamah
 305. Kaamapradah
 306. Prabhuh
 307. Yugaadi-krit
 308. Yugaavartah
 309. Naikamaayah
 310. Mahaashanah
 311. Adrishyah
 312. Vyaktaroopah
 313. Sahasrajit
 314. Anantajit
 315. Ishtah
 316. Visishtah
 317. Sishteshtah
 318. Chaitanya
 319. Nahushah
 320. Vrishah
 321. Krodhahaa
 322. Krodhakrit-Kartaa
 323. Visvabaahuh
 324. Maheedharah
 325. Achyutah
 326. Prathitah
 327. Praanah
 328. Praanadah
 329. Vaasavaanujah
 330. Apaam-Nidhih
 331. Adhishthaanam
 332. Apramattah
 333. Pratishthitah
 334. Skandah
 335. Skanda-Dharah
 336. Dhuryah
 337. Varadah
 338. Vaayuvaahanah
 339. Vaasudevah
 340. Brihat-Bhaanuh
 341. Aadidevah
 342. Purandarah
 343. Ashokah
 344. Taaranah
 345. Taarah
 346. Shoorah
 347. Shaurih
 348. Janeshvarah
 349. Anukoolah
 350. Sataavarttah
 351. Padmee
 352. Padmanibhekshanah
 353. Padmanaabhah
 354. Aravindaakshah
 355. Padmagarbhah
 356. Shareerabhrit
 357. Maharddhi
 358. Riddhah
 359. Vriddhaatmaa
 360. Mahaakshah
 361. Garudadhvajah
 362. Atulah
 363. Sharabhah
 364. Bheemah
 365. Samayajnah
 366. Havirharih
 367. Sarva-Lakshana-Lakshanyah
 368. Lakshmeevaan
 369. Samitinjayah
 370. Viksharah
 371. Rohitah
 372. Maargah
 373. Hetuh
 374. Daamodarah
 375. Sahah
 376. Maheedharah
 377. Mahaabhaago
 378. Vegavaan
 379. Amitaashanah
 380. Udbhavah
 381. Kshobhanah
 382. Devah
 383. Shreegarbhah
 384. Parameshvarah
 385. Karanam
 386. Kaaranam
 387. Kartaa
 388. Vikartaa
 389. Gahanah
 390. Guhah
 391. Vyavasaayah
 392. Vyavasthaanah
 393. Samsthaanah
 394. Sthaanadah
 395. Dhruvah
 396. Pararddhih
 397. Paramaspashtah
 398. Tushtah
 399. Pushtah
 400. Shubhekshanah
 401. Raamah
 402. Viraamah
 403. Virajo
 404. Maargah
 405. Neyah
 406. Nayah
 407. Anayah
 408. Veerah
 409. Shaktimataam-Shresthah
 410. Dharmah
 411. Dharmaviduttamah
 412. Vaikunthah
 413. Purushah
 414. Praanah
 415. Praanadah
 416. Pranavah
 417. Prituh
 418. Hiranyagarbhah
 419. Shatrughnah
 420. Vyaaptah
 421. Vaayuh
 422. Adhokshajah
 423. Rituh
 424. Sudarshanah
 425. Kaalah
 426. Parameshthee
 427. Parigrahah
 428. Ugrah
 429. Samvatsarah
 430. Dakshah
 431. Vishraamah
 432. Vishva-Dakshinah
 433. Vistaarah
 434. Sthaavarah-Sthaanuh
 435. Pramaanam
 436. Beejamavyayam
 437. Arthah
 438. Anarthah
 439. Mahaakoshah
 440. Mahaabhogah
 441. Mahaadhanah
 442. Anirvinnah
 443. Sthavishthah
 444. A-bhooh
 445. Dharma-Yoopah
 446. Mahaa-Makhah
 447. Nakshatranemir
 448. Nakshatree
 449. Kshamah
 450. Kshaamah
 451. Sameehanah
 452. Yajnah
 453. Ijyah
 454. Mahejyah
 455. Kratuh
 456. Satram
 457. Sataam-Gatih
 458. Sarvadarshee
 459. Vimuktaatmaa
 460. Sarvajno
 461. Jnaanamuttamam
 462. Suvratah
 463. Sumukhah
 464. Sookshmah
 465. Sughoshah
 466. Sukhadah
 467. Suhrit
 468. Manoharah
 469. Jita-krodhah
 470. Veerabaahur
 471. Vidaaranah
 472. Svaapanah
 473. Svavashah
 474. Vyaapee
 475. Naikaatmaa
 476. Naikakarmakrit
 477. Vatsarah
 478. Vatsalah
 479. Vatsee
 480. Ratnagarbhah
 481. Dhaneshvarah
 482. Dharmagub
 483. Dharmakrit
 484. Dharmee
 485. Sat
 486. Asat
 487. Ksharam
 488. Aksharam
 489. Avijnaataa
 490. Sahasraamshur
 491. Vidhaataa
 492. Kritalakshanah
 493. Gabhastinemih
 494. Sattvasthah
 495. Simhah
 496. Bhoota-Maheshvarah
 497. Aadidevah
 498. Mahaadevah
 499. Deveshah
 500. Devabhrit-Guruh
 501. Uttarah
 502. Gopatih
 503. Goptaa
 504. Jnaanagamyah
 505. Puraatanah
 506. Shareera-Bhootabhrit
 507. Bhoktaa
 508. Kapeendrah
 509. Bhooridakshinah
 510. Somapah
 511. Amritapah
 512. Somah
 513. Purujit
 514. Purusattamah
 515. Vinayah
 516. Jayah
 517. Satyasandhah
 518. Daashaarhah
 519. Saatvataam-patih
 520. Jeevah
 521. Vinayitaa-saakshee
 522. Mukundah
 523. Amitavikramah
 524. Ambho-nidhir
 525. Anantaatmaa
 526. Mahodadhishayah
 527. Antakah
 528. Ajah
 529. Mahaarhah
 530. Svaabhaavyah
 531. Jitaamitrah
 532. Pramodanah
 533. Aanandah
 534. Nandanah
 535. Nandah
 536. Satyadharmaa
 537. Trivikramah
 538. Maharshih
 539. Kritajnah
 540. Medineepatih
 541. Tripadah
 542. Tridashaadhyaksho
 543. Mahaashringah
 544. Kritaantakrit
 545. Mahaavaraaho
 546. Govindah
 547. Sushenah
 548. Kanakaangadee
 549. Guhyo
 550. Gabheerah
 551. Gahano
 552. Guptah
 553. Chakra-Gadaadharah
 554. Vedhaah
 555. Svaangah
 556. Ajitah
 557. Krishnah
 558. Dridhah
 559. Sankarshanochyutah
 560. Varunah
 561. Vaarunah
 562. Vrikshah
 563. Pushkaraakshah
 564. Mahaamanaah
 565. Bhagavaan
 566. Bhagahaa
 567. Aanandee
 568. Vanamaalee
 569. Halaayudhah
 570. Aadityah
 571. Jyotiraadityah
 572. Sahishnuh
 573. Gatisattamah
 574. Sudhanvaa
 575. Khanda-Parashur
 576. Daarunah
 577. Dravinapradah
 578. Divah-Sprik
 579. Sarvadrik-Vyaaso
 580. Vaachaspatir-Ayonijah
 581. Trisaamaa
 582. Saamagah
 583. Saama
 584. Nirvaanam
 585. Bheshajam
 586. Bhishak
 587. Samnyaasa-Krit
 588. Samah
 589. Shaantah
 590. Nishthaa
 591. Shaantih
 592. Paraayanam
 593. Shubhaangah
 594. Shaantidah
 595. Shrashtaa
 596. Kumudah
 597. Kuvaleshayah
 598. Gohitah
 599. Gopatih
 600. Goptaa
 601. Vrishabhaaksho
 602. Vrishapriyah
 603. Anivartee
 604. Nivrittaatmaa
 605. Samksheptaa
 606. Kshemakrit
 607. Deva Deva
 608. Shreevatsa-Vakshaah
 609. Shrevaasah
 610. Shreepatih
 611. Shreemataam
 612. Shreedah
 613. Shreeshah
 614. Shreenivaasah
 615. Shreenidhih
 616. Shreevibhaavanah
 617. Shreedharah
 618. Shreekarah
 619. Shreyah
 620. Shreemaan
 621. Loka-Trayaashrayah
 622. Svakshah
 623. Svangah
 624. Shataanandah
 625. Nandih
 626. Jyotir-Ganeshvarah
 627. Vijitaatmaa
 628. Vidheyaatmaa
 629. Sat-Keertih
 630. Chinnasamshayah
 631. Udeernah
 632. Sarvatah-Chakshuh
 633. Aneeshah
 634. Shaashvata-Sthirah
 635. Bhooshayah
 636. Bhooshanah
 637. Bhootih
 638. Vishokah
 639. Shoka-Naashanah
 640. Archishmaan
 641. Architah
 642. Kumbhah
 643. Vishuddhaatmaa
 644. Vishodhanah
 645. Anniruddhah
 646. Apratirathah
 647. Pradyumnah
 648. Amitavikramah
 649. Kaalanemi-Nihaa
 650. Veerah
 651. Shauri
 652. Shoora-Janeshvarah
 653. Trilokaatmaa
 654. Trilokeshah
 655. Keshavah
 656. Keshihaa
 657. Harih
 658. Kaamadevah
 659. Kaamapaalah
 660. Kaamee
 661. Kaantah
 662. Kritaagamah
 663. Anirdeshya-Vapuh
 664. Vishnuh
 665. Veerah
 666. Anantah
 667. Dhananjayah
 668. Brahmanyah
 669. Brahmakrit
 670. Brahmaa
 671. Brahma
 672. Brahma-Vivardhanah
 673. Brahmavid
 674. Braahmanah
 675. Brahmee
 676. Brahmajno
 677. Braahmana-Priyah
 678. Mahaakramo
 679. Mahaakarmaa
 680. Mahaatejaah
 681. Mahoragah
 682. Mahaakratuh
 683. Mahaayajvaa
 684. Mahaayajnah
 685. Mahaahavih
 686. Stavyah
 687. Stavapriyah
 688. Stotram
 689. Stutih
 690. Stotaa
 691. Ranapriyah
 692. Poornah
 693. Poorayitaa
 694. Punyah
 695. Punya-Keertir
 696. Anaamayah
 697. Manojavah
 698. Teerthakaro
 699. Vasuretaah
 700. Vasupradah
 701. Vasupradah
 702. Vaasudevo
 703. Vasuh
 704. Vasumanaah
 705. Havih
 706. Sadgatih
 707. Satkritih
 708. Satta
 709. Sadbhootih
 710. Satparaayanah
 711. Shoorasenah
 712. Yadu-shresthah
 713. Sannivaasah
 714. Suyaamunah
 715. Bhootaavaaso
 716. Vaasudevah
 717. Sarvaasunilayah
 718. Analah
 719. Darpahaa
 720. Darpadah
 721. Driptah
 722. Durdharah
 723. Athaaparaajitah
 724. Vishvamoortih
 725. Mahaamortir
 726. Deeptamoortir
 727. A-moortirmaan
 728. Anekamoortih
 729. Avyaktah
 730. Shatamoortih
 731. Shataananah
 732. Ekah
 733. Naikah
 734. Savah
 735. Kah
 736. Kim
 737. Yat
 738. Tat
 739. Padam-anuttamam
 740. Lokabandhur
 741. Lokanaathah
 742. Maadhavah
 743. Bhaktavatsalah
 744. Suvarna-varnah
 745. Hemaangah
 746. Varaangah
 747. Chandanaangadee
 748. Veerahaa
 749. Vishama
 750. Shoonyah
 751. Ghritaaseeh
 752. Acalah
 753. Chalah
 754. Amaanee
 755. Maanadah
 756. Maanyah
 757. Lokasvaamee
 758. Trilokadhrik
 759. Sumedhaa
 760. Medhajah
 761. Dhanyah
 762. Satyamedhah
 763. Dharaadharah
 764. Tejovrisho
 765. Dyutidharah
 766. Sarva-Shastra-Bhritaam-Varah
 767. Pragrahah
 768. Nigrahah
 769. Vyagrah
 770. Naikashringah
 771. Gadaagrajah
 772. Chaturmoortih
 773. Chaturbaahuh
 774. Chaturvyoohah
 775. Chaturgatih
 776. Chaturaatmaa
 777. Chaturbhaavas
 778. Chatur-Vedavid
 779. Ekapaat
 780. Samaavartah
 781. Nivrittaatmaa
 782. Durjayah
 783. Duratikramah
 784. Durlabhah
 785. Durgamah
 786. Durgah
 787. Duraavaasah
 788. Duraarihaa
 789. Shubhaangah
 790. Lokasaarangah
 791. Sutantuh
 792. Tantu-Vardhanah
 793. Indrakarmaa
 794. Mahaakarmaa
 795. Kritakarmaa
 796. Kritaagamah
 797. Udbhavah
 798. Sundarah
 799. Sundah
 800. Ratna-Naabhah
 801. Sulochanah
 802. Arkah
 803. Vaajasanah
 804. Shringee
 805. Jayantah
 806. Sarvavij-Jayee
 807. Suvarna-Binduh
 808. Akshobhyah
 809. Sarva-Vaageeshvareshvarah
 810. Mahaahradah
 811. Mahaagartah
 812. Mahaabhootah
 813. Mahaanidhih
 814. Kumudah
 815. Kundarah
 816. Kundah
 817. Parjanyah
 818. Paavanah
 819. Anilah
 820. Amritaashah
 821. Amritavapuh
 822. Sarvajna
 823. Sarvato-mukhah
 824. Sulabhah
 825. Suvratah
 826. Siddhah
 827. Shatrujit
 828. Shatrutaapanah
 829. Nyagrodhah
 830. Udumbarah
 831. Ashvattas
 832. Chaanooraandhra-Nishoodanah
 833. Sahasraarchih
 834. Saptajihvah
 835. Saptaidhaah
 836. Saptavaahanah
 837. Amoortih
 838. Anaghah
 839. Acintyo
 840. Bhayakrit
 841. Bhayanaashanah
 842. Anuh
 843. Brihat
 844. Krishah
 845. Sthoolah
 846. Gunabhrit
 847. Nirgunah
 848. Mahaan
 849. Adhritah
 850. Svadhritah
 851. Svaasyah
 852. Praagvamshah
 853. Vamshavardhanah
 854. Bhaarabhrit
 855. Kathitah
 856. Yogee
 857. Yogeeshah
 858. Sarvakaamadah
 859. Aashramah
 860. Shramanah
 861. Kshaamah
 862. Suparnah
 863. Vaayuvaahanah
 864. Dhanurdharah
 865. Dhanurvedah
 866. Dandah
 867. Damayitaa
 868. Damah
 869. Aparaajitah
 870. Sarvasahah
 871. Aniyantaa
 872. Niyamah
 873. Ayamah
 874. Sattvavaan
 875. Saattvikah
 876. Satyah
 877. Satya-Dharma-Paraayanah
 878. Abhipraayah
 879. Priyaarhah
 880. Arhah
 881. Priyakrit
 882. Preetivardhanah
 883. Vihaayasa-gatih
 884. Jyotih
 885. Suruchih
 886. Hutabhuk
 887. Vibhuh
 888. Ravih
 889. Virochanah
 890. Sooryah
 891. Savitaa
 892. Ravilochanah
 893. Anantah
 894. Hutabhuk
 895. Bhoktaaa
 896. Sukhadah
 897. Naikajah
 898. Agrajah
 899. Anirvinnah
 900. Sadaamarshee
 901. Lokaadhishthaanam
 902. Adbhutah
 903. Sanaat
 904. Sanaatanatamah
 905. Kapilah
 906. Kapih
 907. Apyayah
 908. Svastidah
 909. Svastikrit
 910. Svasti
 911. Svastibhuk
 912. Svastidakshinah
 913. Araudrah
 914. Kundalee
 915. Chakree
 916. Vikramee
 917. Oorjita-Shaasanah
 918. Shabdaatigah
 919. Shabdasahah
 920. Shishirah
 921. Sharvaree-Karah
 922. Akroorah
 923. Peshalah
 924. Dakshah
 925. Dakshinah
 926. Kshaminaam-Varah
 927. Vidvattamah
 928. Veetabhayah
 929. Punya-Shravana-Keertanah
 930. Uttaaranah
 931. Dushkritihaa
 932. Punyah
 933. Duh-Svapna-Naashanah
 934. Veerahaa
 935. Rakshanah
 936. Santah
 937. Jeevanah
 938. Paryavasthitah
 939. Anantaroopah
 940. Anantashreeh
 941. Jitamanyuh
 942. Bhayapahah
 943. Chaturashrah
 944. Gabheeraatmaa
 945. Vidishah
 946. Vyaadishah
 947. Dishah
 948. Anaadih
 949. Bhoor-Bhuvo
 950. Lakshmeeh
 951. Suveerah
 952. Ruchiraangadah
 953. Jananah
 954. Jana-Janmaadir
 955. Bheemah
 956. Bheema-Paraakramah
 957. Aadhaaranilayah
 958. Adhaataa
 959. Pushpahaasah
 960. Prajaagarah
 961. Oordhvagah
 962. Satpathaachaarah
 963. Praanadah
 964. Pranavah
 965. Panah
 966. Pramaanam
 967. Praananilayah
 968. Praanibhrit
 969. Praanajeevanah
 970. Tattvam
 971. Tattvavit
 972. Ekaatmaa
 973. Janma-Mrityu-Jaraatigah
 974. Bhoor-bhuvah
 975. Taarah
 976. Savitaa
 977. Prapitaamahah
 978. Yajnah
 979. Yajnapatih
 980. Yajvaa
 981. Yajnaangah
 982. Yajnavaahanah
 983. Yajnabhrid
 984. Yajnakrit
 985. Yajnee
 986. Yajnabhuk
 987. Yajnasaadhanah
 988. Yajnaantakrit
 989. Yajnaguhyam
 990. Annam
 991. Annaadah
 992. Aatmayonih
 993. Svayamjaatah
 994. Vaikhaanah
 995. Saamagaayanah
 996. Devakee-Nandanah
 997. Srashtaa
 998. Kshiteeshah
 999. Paapa-Naashanah
 1000. Samkha-Bhrit
 1001. Nandakee
 1002. Chakree
 1003. Shaarnga-Dhanvaa
 1004. Gadaadharah
 1005. Rathaanga-Paanih
 1006. Akshobhyah
 1007. Sarva-Praharanaayudhah
 1008. Avyukt


Home     Back