Mantras / Navagraha Mantras

Chanting of Navagraha mantas will remove malefic effects of planets on your horoscope.

Graham Name Mantra Name
Navagraha Dhyana adityaya cha somaaya mangalaya budhayacha
Guru shukra shanibhyascha rahave ketave namah
Surya japakusuma sankasham kashyapeyam mahadyutim
Tamorim sarva papaghnam pranatosmi divakaram
chandra dathishagna tushaaraabham ksheeraarnava samudbhavam
Namami shashinam somam shamboor mukuta bhushanam
kuja dharani garbha sambhutam vidyut kanti samaprabham
Kumaram shakti hastam tam mangalam pranamamyaham
budha priyangu kalika shyamam rupena pratimam buddham
Soumyam satva gunapatam tam bhedam pranamamyaham
Brihaspati / Guru devanam cha rishinam cha gurum kanchana sannibham
Buddhimatam trilokesham tam namami brihaspati
Shukra himakunda mrinalabham daityanam paramam gurum
Sarva Shastra pravaktaaram bhargavam pranamamyaham
shani neelanjana samabhasam raviputram yamagrajam
Dhaanyaa maartanda sambhootam tham namami shanaishcharam
Raahu arthakayam mahaveeram chandraditya vimardanam
Simhikaa garbha sambhutam tam rahum pranamamyaham
Kethu falasa pushpa sankaasham taarak aagraham ashtakam
Roudram roudraatmakam ghoram tam ketum pranamamyaham
Phalasruti iti vyasa mukhod gitam yah pathetsu samhita
Divaa vaa yadi vaa ratri vighna shanti bhavishyati
nara nara nrupatvam cha bhave ddusvapna shanam
Ishvaryamatulam teshaamaarogyam pushti varthanam
grah nakshatra jah peedaa staskaraagni samudbhavah
Taassarvaah prashamanam yaanti vyaso broote na samshayah


Home     Back